KOSGEB

KOSGEB Destek Programları’nın Amacı;kosgeb

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir.

 

 

 

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Bu programın amacı;Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesi ve Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlamaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması ve ticaret şirketi statüsünde olması gerekir.

Program kapsamında, işletmelerin sermaye piyasalarına açılmaları sürecinde;

  • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

Geri ödemesiz desteklerin maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000  TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları
Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)
60.000
75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli
20.000
75
SPK kurul kaydına alma ücreti
10.000
100
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
10.000
75

 

AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEĞİ

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

İşlik tahsisi veya kira desteği: Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz. TEKMER’de işlik tahsis edilememesi halinde, girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmelere, proje süresince aylık azami 500 TL geri ödemesiz kira desteği verilir.

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır.

Personel gideri desteği: Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL ve doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz.
Proje geliştirme desteği: İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Başlangıç sermayesi desteği: Bu destekten sadece kamu idarelerine teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin şirket kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır. Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür.

Endüstriyel Uygulama Programı

Kira desteği: Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1.000 TLolacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği: Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır.

Personel gideri desteği: Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500 TL, ön lisans mezunlarına 1.000 TL, lisans mezunlarına 1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL ve doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Genel Destek Programı’nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, işletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.

Programın süresi işletmeler için 3 yıldır. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. bölgelerde % 50, 3., 4., 5., ve 6. bölgelerde % 60 olarak uygulanır.